O NAS

 • opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży;
 • udział w opracowaniu dokumentów strategicznych gminy na rzecz młodzieży;
 • monitorowanie realizacji dokumentów strategicznych gminy na rzecz młodzieży;
 • podejmowanie działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej, na zasadach określonych przez radę gminy;
 • promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz idei samorządności wśród młodzieży;
 • upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży;
 • integracja i rozwój współpracy środowisk młodzieżowych na terenie Miasta Żyrardowa;
 • integracja i rozwój współpracy międzypokoleniowej na terenie Miasta Żyrardowa;
 • tworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Miasta Żyrardowa;
 • zapewnienie czynnego udziału młodzieży w życiu Miasta Żyrardowa;
 • promowanie, inicjowanie i koordynowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym;
 • prowadzenie działalności informacyjno-doradczej na rzecz młodzieży;
 • nawiązywanie współpracy z młodzieżą z innych gmin, w tym gmin partnerskich oraz z organizacjami pozarządowymi w celu prowadzenia działań na rzecz młodzieży;
 • nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, których cele pokrywają się z celami Rady;
 • współpraca z samorządami szkolnymi.