O NAS

Rada jest reprezentacją młodzieży zamieszkałej na terenie Miasta Żyrardowa. Działalność w Radzie jest funkcją społeczną i nieodpłatną. Celem działania Rady jest upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności obywatelskiej młodych ludzi w Mieście Żyrardowie.

Młodzieżowa Rada Miasta Żyrardowa jest fakultatywnym organem samorządu terytorialnego o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Rada jest reprezentacją młodzieży zamieszkałej na terenie miasta Żyrardowa i liczy 21 osób. Kompetencje Rady określa Statut Młodzieżowej Rady Miasta Żyrardowa stanowiący załącznik do Uchwały nr LIV/472/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2022 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2022 r., poz. 5514). Działalność Młodzieżowej Rady Miasta jest jawna.

Młodzieżowa Rada Miasta podlega pod Prezydenta Miasta Żyrardowa.

Do zadań Rady należy:

 • opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży;
 • udział w opracowaniu dokumentów strategicznych gminy na rzecz młodzieży;
 • monitorowanie realizacji dokumentów strategicznych gminy na rzecz młodzieży;
 • podejmowanie działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej, na zasadach określonych przez radę gminy;
 • promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz idei samorządności wśród młodzieży;
 • upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży;
 • integracja i rozwój współpracy środowisk młodzieżowych na terenie Miasta Żyrardowa;
 • integracja i rozwój współpracy międzypokoleniowej na terenie Miasta Żyrardowa;
 • tworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Miasta Żyrardowa;
 • zapewnienie czynnego udziału młodzieży w życiu Miasta Żyrardowa;
 • promowanie, inicjowanie i koordynowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym;
 • prowadzenie działalności informacyjno-doradczej na rzecz młodzieży;
 • nawiązywanie współpracy z młodzieżą z innych gmin, w tym gmin partnerskich oraz z organizacjami pozarządowymi w celu prowadzenia działań na rzecz młodzieży;
 • nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, których cele pokrywają się z celami Rady;
 • współpraca z samorządami szkolnymi.